ગુજરાની વિવિધ વીજ કંપનીઓ માં આવેલી જાહેરાતનો પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ ,પસંદગી પ્રક્રિયા ફોર્મ ભરવા માટેની ફી તેમજ જાહેરાતને લગતી માહિતીની સંપૂર્ણ અને સરળ સમજ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s